21. Waar en met wie gaan we bomen planten?

21ste blog, 12 maart 2019

Voor Nederland hebben we slechts 12 miljoen hectare bomen nodig om alle CO₂-uitstoot die afkomstig is van fossiele brandstoffen, te ontbinden. Dat is 2,9 keer de oppervlakte van ons land. Vergeleken met de 2 miljard hectare die we nodig hebben om de hele wereld CO₂ neutraal te maken, is zo’n kleine oppervlakte gemakkelijk te organiseren.

20. Het Kyoto Verdrag en Paris COP21

20ste blog, 11 maart 2019

De boom is een ideaal product om te planten op gedegradeerde grond om het klimaatprobleem op te lossen. Maar hij heeft een groot nadeel: je moet het planten langdurig financieren, omdat het 5 tot 7 jaar duurt voordat de boom productief is. Dus ik dacht in 2006 ‘ik ga het Kyoto Verdrag bestuderen zodat ik de carbon credits van de geplante bomen kan verkopen’. Een carbon credit is het recht dat je verkoopt aan iemand om CO₂ uit te stoten, omdat jij iets hebt georganiseerd waardoor de CO₂-concentratie in de atmosfeer wordt verlaagd.

19. Aan de slag

19de blog, 8 maart 2019

In 1987 plaatste ik mijn eerste windmolen. We wilden onze eigen elektriciteit produceren, en zo kwam ik er achter dat windmolens wel lampjes kunnen laten branden, maar geen grote motoren. Ze produceren bijna niets. We bouwden een koelbedrijf en verwarmden het gebouw met de condensoren van de koelcellen. Zo hadden we geen kachels nodig in de winter - en dus ook geen gas. In 2003 stopte ik met mijn bloembollenbedrijf en startte het bedrijf Groasis om het efficiency probleem van waterverbruik op te lossen in de agrarische sector. Zorg voor het klimaat was altijd al mijn rode draad.

18. Het onvoorstelbare gebeurt

18de blog, 7 maart 2019

De Veluwe is door de mens gemaakte natuur. Ruim 100 jaar geleden was het een zandvlakte zonder bomen. Men noemde het ‘zandverstuivingen’. Als we dat gebied helemaal opnieuw gebruiken door er een prachtige Veluwestad aan te leggen met Paleis Het Loo als gemeentehuis, dan verleggen we alle natuur naar de lage (deels nu bewoonde) natte plaatsen. Die hebben meer natuurwaarde, er leven veel meer (verschillende soorten) dieren. De Oostvaardersplassen bewijzen dat nieuw aangelegde natuur ongelofelijk mooi kan zijn. Het is zo succesvol dat we de dieren die zich daar zo happy voelen, nu afslachten. Het kan dus werken, natuurverplaatsing.

17. Wordt Amsterdam het nieuwe Atlantis?

17de blog, 6 maart 2019

Voor een volwassen man is het niet dapper om te zeggen ‘ik ben bang’. Maar ik zal u eerlijk zeggen dat ik dat echt ben. Ik ben bang voor klimaatverandering. Ik ben bang voor orkanen, overstromingen, bosbranden en zeespiegelverhoging. Ik ben bang dat het onvoorstelbare gebeurt.  

16. Kunnen we wel zonder fossiele brandstoffen?

16de blog, 5 maart 2019

In Nederland hebben we de gedachte dat we zonder fossiele brandstoffen kunnen en we daadwerkelijk onze CO₂-uitstoot per 2050 met 95% kunnen verminderen. De vraag is of dat wel realistisch is. Als we om de uitstoot van onze vrachtauto’s te neutraliseren ruim 40.000 windmolens nodig hebben met kosten van 600.000 euro per vrachtauto, hoeveel hebben we dan nodig voor de andere energieslurpers? Voor Tata? Voor KLM? Voor onze 7 miljoen personenauto’s? Ik las dat een schip dat de haven van Rotterdam bezoekt, evenveel CO₂ uitstoot per dag als alle auto’s van Rotterdam tezamen op één dag. Vliegtuigen zijn overigens nog inefficiënter dan schepen.

15. CO₂-heffing, het Ei van Columbus?

15de blog, 4 maart 2019

Regelmatig horen we van belangengroepen een roep om een CO₂-heffing in Nederland. Men denkt dat dit werkt. Ik zou niet weten wat het verschil is met het effect van prijsverhoging van de brandstoffen? Of je nu de brandstoffen duurder maakt of een CO₂-heffing toepast maakt voor de gebruiker van de fossiele brandstoffen niet uit. Er is wel een groot verschil in gecompliceerdheid: de heffingen op brandstoffen zijn een perfect werkend geautomatiseerd systeem. Een jaarlijkse verhoging van de accijnzen kost de overheid niets extra. Een nieuw systeem van CO₂ heffingen gaat de overheid veel kosten (denk aan meetmethodes, inschrijvingen, controles, heffen, naheffen, terugstorten, enz). Ook de betreffende bedrijven gaat het enorm veel geld kosten: consultants, berekeningsmethodes, meten, controleren. Het invoeren van een CO₂-heffing zal leiden tot extra complexiteit, in efficiency en hoge kosten.

14. Internet economie

14de blog, 1 maart 2019

Waarom laten we dingen gebeuren waarvan, als je begint na te denken, duidelijk is dat ze schadelijk zijn voor ons? Waarom gaan we in delta’s wonen? Waarom kappen we jaarlijks miljoenen hectares bos? Waarom dumpen we plastic in rivieren - die vervolgens de oceanen vervuilen? Waarom spuiten we insecticiden die bijen doden?

13. Overbevolking

13de blog, 28 februari 2019

Een van de grootste taboes is het starten van een discussie over overbevolking. Recent hebben we dat nog gezien met een discussie die gestart werd door een van onze parlementariërs - die de euvele moed had om het aantal kinderen dat vrouwen mogen krijgen, wellicht aan banden te leggen. De discussie over kindertal maakte zoveel emoties los dat hij werd geaborteerd voordat hij electorale schade kon veroorzaken. Natuurlijk werd het geloof erbij gehaald, het recht van de vrouw op zelfbeschikking en allerlei andere redenen waarom iedereen het recht heeft zich ongelimiteerd – als bloemen of als onkruid? - te vermeerderen.

12. Fossiele brandstoffen passen in een circulaire economie

12de blog, 27 februari 2019

Het wonder van de natuur is dat zij door positiewisseling van atomen nieuwe stoffen met andere eigenschappen maakt. Kijk eens hoe mooi: CO₂ is koolstofdioxide, H₂O is water en O₂ is zuurstof. In alle drie de moleculen zit het O atoom en door hem eenvoudig aan iets anders te koppelen, of te vermenigvuldigen, krijg je een andere waardevolle stof. Wat een wonder. Mensen kwamen op de gedachte om dat principe van de natuur te kopiëren en dat noemen we nu een ‘circulaire economie’.

11. De ontbossing

11de blog, 26 februari, 2019

Wereldwijd wordt er ieder jaar 7,9 miljoen hectare bos gekapt, ongeveer twee keer Nederland. Dat zijn 19 voetbalvelden per minuut. Gedurende de laatste 2000 jaar heeft de mensheid zo’n 2 miljard hectare vruchtbaar land – grotendeels met bomen bedekt – onvruchtbaar gemaakt.  Uit de Bijbel weten we dat de Joden uit Egypte wegtrokken naar het land van melk en honing. Als je nu naar die regio gaat, heb je het gevoel dat je op de maan terecht komt. Voor koeien en bijen is in Jordanië geen plaats meer. De bovenste strook van Noord-Afrika was ooit groen en vruchtbaar, de leeuwen die werden gebruikt in het Colosseum kwamen daar vandaan. Daar is nu ook nagenoeg niks meer van over.

10. De klimaat aflaat discussie

Tiende blog, 25 februari 2019

Iedereen weet dat bomen middels fotosynthese CO₂-moleculen uit de atmosfeer halen om te groeien. Bij dat proces wordt de CO₂ ontbonden: de O₂ (zuurstof) wordt terug in de atmosfeer gebracht en de C (koolstof) wordt opgeslagen in de plant en in de grond. Bomen doen dit kosteloos en het is een oplossing tegen klimaatverandering die werkt, schaalbaar is, en die geld oplevert. Wat willen we nog meer?

9. De territoriale CO₂ limitatie

Negende blog, 22 februari 2019

Een begrip waarachter sommige klimaatdeskundigen zich verschuilen is de ‘nationale emissie doelstelling’. Volgens hen moet ieder land zijn eigen CO₂ uitstoot oplossen binnen de landsgrenzen. Dit is – naast het ‘aflaat’ argument waarover we in de volgende blog schrijven - de belangrijkste reden waarom de Treesolution niet in het Nederlandse Klimaatakkoord is opgenomen. En zo ervaren wij dat als wij de Treesolution voorstellen om klimaatverandering te voorkomen, ons de mond wordt gesnoerd met het argument dat ‘de Treesolution niet mag want we hebben ‘nationale emissie doelstelling’. Dit is echter niet waar. Het klimaatverdrag Paris COP21 geeft in artikel 5.1 aan dat ‘sinks’ zijn toegestaan, waarbij met name ‘bossen’ als oplossing worden genoemd. Landsgrenzen worden hierbij niet gesteld, dus we mogen ‘out of the country’ denken.

8. Weggegooid geld?

Achtste blog, 21 februari, 2019

Stel je eens voor dat alle wetenschappers ongelijk hebben, en dat klimaatverandering toch niet door de hoge CO₂-concentratie van 410ppm wordt veroorzaakt? Stel dat klimaatverandering net zo zeker bestaat als Sinterklaas, maar dan een die je geen cadeautjes geeft, enkel de roe. Stel je eens voor dat we al die honderden miljarden in onderwijs, gezondheidszorg, innovatie van nieuwe fossiele brandstoffenvrije energie, armoedebestrijding en allerlei andere zaken hadden kunnen investeren, in plaats van in windmolens, CCS (Carbon Capture and Storage, zie mijn vorige blog) en andere dure, onnuttige, technologieën. Wat zouden we onze wereld daardoor verbeteren!

7. Carbon Capture and Storage (CSS)

Zevende blog, 20 februari 2019

Carbon Capture and Storage, of ook wel CCS, is het speeltje van een paar bedrijven die met een extreem dure technologie CO₂ uit de verbrandingsgassen – o.a. van energiecentrales - willen filtreren en vervolgens willen opslaan in ondergrondse leeggezogen velden van fossiele brandstoffen. De technologie staat nog in de kinderschoenen – ze is nog in de demonstratiefase – en is zo duur dat uitsluitend de grootste bedrijven ter wereld deze kunnen ontwikkelen. Omdat het resultaat zo onzeker is vragen zij enorme subsidies – denk aan miljarden – van de overheid (van U dus) om de technologie verder te ontwikkelen. Het komt er op neer dat de burger het onderzoek en de ontwikkeling betaalt voor een ballonnenblaas technologie die de grote bedrijven denken nodig te hebben om hun eigen CO₂ emissies op te lossen. En wat gebeurt er trouwens als die ballonnen ooit barsten?