26. De Treesolution is nu aan het gebeuren!

26ste blog, 18 juli 2019

In 2003 zijn we begonnen met de ontwikkeling van de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie, waarmee bomen op aangetast land kunnen worden geplant tegen 90% lagere kosten, met 90% minder water en met een overlevingspercentage van 90% (*). Nadat we hadden bewezen dat de Groasis-technologie werkte, hebben we in 2008 ons boek The Treesolution gepubliceerd en de URL's www.onetrilliontrees.com en www.onetrilliontrees.org geopend.

In "The Treesolution" legde ik uit dat we klimaatverandering kunnen oplossen met een verdienmodel dat gebaseerd is op het planten van een miljard productieve en ecologisch interessante bomen op aangetast land. Een van de slogans op de omslag van het boek is: ‘Leer hoe je rijkdom kunt creëren met CO₂’.

Een plotselinge verandering

In 2015 werd de Overeenkomst van Parijs aangenomen door 196 staatspartijen op COP21. Op 8 oktober 2018 heeft het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) van de VN echter een noodoproep gedaan om de CO₂-uitstoot tegen 2030 met minstens 50% te verminderen - aangezien de uitstoot van fossiele brandstoffen in 2018 in zeven jaar het snelst steeg, ip plaats van afnam. Het was duidelijk dat het bestaande beleid niet toereikend was. Dit besef schokte de wereld en mensen begonnen zich open te stellen voor andere oplossingen.

Twee beleidsvormen: CO₂-reductie of CO₂-compensatie?

Er zijn landen - bijv. Nederland - die denken dat ze klimaatverandering alleen kunnen voorkomen door een beleid van 'reductie van emissies'. Dit is echter de duurste manier om klimaatverandering op te lossen, omdat de kosten per ton vermeden CO₂-uitstoot ongelooflijk hoog zijn - en de effectiviteit en haalbaarheid twijfelachtig zijn gezien de bevolkingsgroei en een toegenomen verlangen naar hogere levensstandaarden.

Bijvoorbeeld: in Nederland worden elektrische auto's gesubsidieerd en elke vermeden ton CO₂ kost de overheid (en de bevolking!) TWEEDUIZEND euro. Ter vergelijking: de boomoplossing (Treesolution) met de Groasis ecologische waterbesparende technologie - gebaseerd op het loskoppelen van de CO₂-moleculen met fotosynthese - kost minder dan 5 euro per ton CO₂. Dus voor hetzelfde geld dat Nederland uitgeeft om 1 ton CO₂-uitstoot te voorkomen, kunnen andere landen of bedrijven 400 keer meer CO₂ compenseren door productieve bomen te planten (!!). Het neutraliseren van CO₂-uitstoot met bomen zal een concurrentievoordeel opleveren, dus ik verwacht dat het planten van bomen de voorkeursoplossing voor de preventie van klimaatverandering zal worden.

Landen die kiezen voor een ‘reductiebeleid’ verliezen snel hun concurrentievoordeel en overtreffen zichzelf op de wereldmarkt. Energie-intensieve industrieën zullen moeten vertrekken van landen die kiezen voor een ‘CO₂-reductiebeleid’ naar landen die kiezen voor een ‘CO₂-neutraliserend beleid’ - een ontwikkeling die al in Europa plaatsvindt.

De Treesolution wordt overgenomen door landen

Landen beginnen agroforestry te zien als een efficiënte gelegenheid om hun CO₂-uitstoot te neutraliseren en kunnen zich committeren aan hun COP21-toezegging in Parijs. Verschillende landen hebben agroforestry gekozen als een toegestane oplossing voor het verkrijgen van koolstofkredieten. Enkele maanden geleden publiceerde de Europese Unie het volgende persbericht:

Technologieën voor het verwijderen van CO₂ (merk op: dat ze het woord 'verwijderen' gebruiken, niet langer het woord 'reductie') uit de atmosfeer moeten tegen 2019 in het klimaatbeleid zijn geïntegreerd, zeggen nationale wetenschapsacademies in de EU EASAC - Wetenschappelijk advies voor het welzijn van Europa.

Klimaatmodellen suggereren dat een vroege toepassing van NET's (negatieve emissietechnologieën (opmerking: zoals de Treesolution) parallel met mitigatie een grotere kans biedt om de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs (COP21 Parijs) te bereiken en catastrofale gevolgen voor het milieu en samenleving, later in deze eeuw op grotere schaal te vermijden.

De EU en de nationale regeringen moeten een Europees onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieprogramma voor NET's vaststellen dat in overeenstemming is met hun eigen vaardigheden en industriële basis.

Het verminderen van ontbossing, herbebossing, het verhogen van het koolstofgehalte in de bodem en het verbeteren van wetlands blijven de meest kosteneffectieve en haalbare benaderingen van CDR en moeten nu worden geïmplementeerd als goedkope oplossingen die relevant zijn voor zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden.

Australië omarmt ook de Treesolution. De Australische overheid heeft een fonds van 2 miljard dollar gelanceerd waarin vegetatiebeheer wordt geaccepteerd als een methode om CO₂ uit de atmosfeer te verwijderen. Noorwegen heeft een overeenkomst getekend met Indonesië om bomen te planten op zijn kosten in Indonesië om de CO₂-concentratie in de atmosfeer te verminderen en de netto CO2-voetafdruk van Noorwegen te verminderen. Veel andere landen hebben programma's voor het planten van bomen aangekondigd. India kondigde een plan aan om 2 miljard bomen te planten. Ethiopië heeft onlangs een bosherstelplan gelanceerd en gestart door 4 miljard bomen te planten. China heeft aangekondigd dat het de boombedekking van zijn land tot 23% zal vergroten en in 2018 een gebied ter grootte van Ierland heeft geplant. Ierland zelf plant ook elk jaar een paar duizend hectare bomen. De Treesolution gebeurt nu overal, eindelijk!

Bedrijven nemen ook de Treesolution over

Shell was de eerste oliemaatschappij die aankondigde dat ze hun CO₂-uitstoot met bomen zullen neutraliseren. ENI volgde snel en kondigde aan dat ze meer dan acht miljoen hectare bomen zullen planten om hun CO₂-uitstoot te neutraliseren. Toen kondigde Total aan dat ze USD 100 miljoen per jaar zouden uitgeven aan herbebossing om hun uitstoot te compenseren. Dit maakt hen het derde oliebedrijf dat de Treesolution gebruikt.

Aangezien CCS (Carbon Capture and Storage - een technologie om CO₂ uit verbrandingsgassen te verwijderen) ongeveer 90 tot 150 euro per ton afgenomen CO₂ kost, is het logisch dat zodra de eerste bedrijven bomen gaan gebruiken (die 5 euro per ton kosten) of offset CO₂), andere bedrijven zullen moeten volgen om concurrerend te blijven.

Ik verwacht dat de hele energie-industrie binnen 5 jaar bomen zal gebruiken om hun CO₂-uitstoot te compenseren, en dat overheden koolstofkredieten van het planten van bomen zal toestaan.

De wetenschap bevestigt dat de Treesolution de juiste weg vooruit is

Wetenschappers beginnen nu te publiceren dat een triljoen bomen moeten worden geplant, het aantal dat we in 2008 hebben aanbevolen in ons boek "The Treesolution". Dr. Thomas Crowther zegt dat wetenschappers 'het potentieel van bomen op grote schaal hebben onderschat'. Hij zegt ook dat 'als we een triljoen extra bomen planten, dit elke andere methode voor het aanpakken van klimaatverandering zou overtreffen - van het bouwen van windturbines tot vegetarische diëten'. Het Karlsruhe Institute of Technology en de Universiteit van Edinburgh zeggen dat de 'wereldwijde klimaatdoelen zullen worden gemist als de ontbossing op deze schaal doorgaat'. In 2016 hebben twee Nederlandse wetenschappers de claims in ons boek beoordeeld en hun eigen paper gepubliceerd, ter ondersteuning van de claims. Hier zijn enkele andere interessante publicaties van wetenschappers: publicatie 1 // publicatie 2 // publicatie 3.

Organisaties en de bomenoplossing

De New York Declaration on Forests (NYDF) is een politieke verklaring van regeringen, bedrijven, inheemse volkeren en het maatschappelijk middenveld om het verlies aan natuurlijke bossen tegen 2020 te halveren en ernaar te streven om het tegen 2030 te beëindigen. De tien doelen zijn onder meer het herstellen van 350 miljoen hectare aangetaste landschappen en bosgebieden, en vermindering van emissies door ontbossing en bosdegradatie. De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), met meer dan 200 bedrijfsleden, heeft zijn steun toegezegd voor het bereiken van de doelstellingen zoals overeengekomen in de Bonn Challenge. De Bonn-uitdaging is een wereldwijde inspanning om 150 miljoen hectare ontbost en aangetast land tegen 2020 en 350 miljoen hectare tegen 2030 te herstellen, wat betekent dat 20 miljoen hectare aangetast land elk jaar tussen 2020 en 2030 moet worden hersteld.

Klimaatverandering staat niet op zichzelf

De meeste klimaatdeskundigen behandelen klimaatverandering als een op zichzelf staand probleem. Om deze reden geloven landen als Nederland in een beleid voor ‘CO₂-reductie’. Ik geloof echter dat klimaatverandering een geïntegreerd probleem is van wat ik 'De 7 uitdagingen voor de mensheid' noem:

Erosie

  • Armoede
  • Voedseltekort
  • Werkloosheid
  • Klimaatverandering
  • Landelijk-stedelijke migratie
  • Dalende grondwaterstanden

Deze '7 Challenges for Humanity' zijn allemaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. De manier waarop de meeste klimaatdeskundigen klimaatverandering willen bestrijden - behalve degenen die overwegen om bomen als oplossing te gebruiken - is gericht op het oplossen van slechts één van de 7 uitdagingen: klimaatverandering. Hun voorstellen lossen echter de andere niet op 6. Een windmolen, CCS of een CO₂-heffing helpt niet bij het oplossen van erosie, armoede, voedseltekort, werkloosheid, plattelands-stedelijke emigratie of dalende grondwaterstanden.

De Treesolution pakt alle 7 uitdagingen aan waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. Productieve bomen produceren voedsel en creëren werkgelegenheid, zodat ze armoede bestrijden en rijkdom creëren. Productieve en ecologisch interessante bomen herstellen de bodemvruchtbaarheid, verbeteren de biodiversiteit en het ondergrondse waterniveau. Als mensen eenmaal ontdekken dat ze rijkdom kunnen creëren in hun eigen regio of land, is migratie overbodig. Afgezien van deze voordelen, zoals een kers op de taart, verwijderen bomen CO₂ uit de lucht. Bomen zijn een kans om geld te verdienen om CO₂ uit de atmosfeer te verwijderen. In plaats van de belastingen te verhogen om klimaatverandering te bestrijden via een ‘CO₂-reductiebeleid’, kunnen we belastingen verlagen terwijl we klimaatverandering bestrijden door bomen te planten op aangetast land en rijkdom te creëren.

Goedkope oplossing

Het grootste deel van de kostprijs voor CO₂-compensatie met bomen zijn de grondkosten. Vruchtbaar land - waar bomen kunnen worden geplant zonder irrigatie - is duur. Er is ook een ander probleem met vruchtbaar land: landroof. Landen of bedrijven hebben enorme gebieden nodig om hun uitstoot te neutraliseren. Wetenschappers schatten het benodigde oppervlak op ongeveer 2 miljard hectare. Als deze landen of bedrijven vruchtbaar land gebruiken om bomen te planten, zullen lokale bevolking protesteren omdat ze op dit land vertrouwen om hun voedsel te verbouwen en een inkomen te genereren. Ze kunnen en zullen geen nieuwe vorm van imperialisme accepteren die hun land koloniseert om het klimaatprobleem van de rijken op te lossen.

Met de Groasis Ecologische Waterbesparende Technologie kunnen we enorme gebieden van momenteel onvruchtbaar, droog, aangetast en geërodeerd land gebruiken dat erg goedkoop is of zelfs gratis beschikbaar is, vaak niet bewoond, tegen zeer lage kosten. Dit zorgt ervoor dat de kostprijs van CO₂-compensaties daalt tot minder dan 5 euro per ton en dat er geen landroof plaatsvindt.

Uitbesteding

Gedurende de laatste 50 jaar heeft de wereld outsourcing gebruikt als een belangrijke motor om rijkdom te creëren. De productie is verplaatst naar die plaatsen waar de kosten het laagst waren. Waarom zouden we klimaatverandering - en de andere 6 bovengenoemde uitdagingen - niet via outsourcing oplossen? Waarom zouden we tweeduizend euro per vermeden ton CO₂ uitgeven om een ​​auto te subsidiëren, als we rijkdom kunnen creëren door het planten van productieve bomen uit te besteden in die gebieden waar mensen dringend behoefte hebben aan een vruchtbare bodem, water, werkgelegenheid en voedsel - en 400 ton CO₂ verwijderen in plaats van 1 ton CO₂ door hetzelfde geld uit te geven?

Als klimaatverandering ons echt zorgen baart, moeten we binnen de kortst mogelijke tijd zoveel CO₂ uit de atmosfeer verwijderen tegen een optimale prijs. De beste oplossing om dat te doen, is de Treesolution.

Ik ben zo blij dat het nu begint te gebeuren!

Pieter Hoff

Groene Musketier

* Zoals aangetoond in meer dan 40 landen over de hele wereld, kunnen rapporten hier worden gedownload